Osobní údaje získané za účelem plnění smlouvy

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Odesláním objednávky souhlasí kupující se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Konkrétně souhlasíte se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání vztahu vyplývajícího z kupní smlouvy (zpravidla 24 měsíců) za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy (např. uplatnění reklamace). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se domníváte, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

  • požádat nás požádat o vysvětlení,
  • požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav.

Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, tuto informaci Vám poskytneme.

Osobní údaje nikdy neposkytujeme třetím osobám.

Soubory cookie

Provozovatel a jeho dodavatelé (např. spol. Google a Seznam) mohou využívat soubory cookie k zobrazování reklam na jiných webech na základě předchozích návštěv uživatele na daném webu. Uživatel se může odhlásit od používání souborů cookie společností Google na stránce Nastavení reklam společnosti Google, případně pro více poskytovatelů na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative. Dále můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné soubory cookies nepřijímal, nebo aby jejich přijetí indikoval.

Ostatní údaje

Ostatní údaje, získané např. vyplněním formuláře dotazy na dostupnost zboží, používáme pouze ke splnění daného účelu a neposkytujeme ho třetím osobám.