Aktualizováno dne 28.1.2022

Úvodní ustanovení

Prodávající:
Green butik s.r.o.
třída 3. května 325, Malenovice
763 02 Zlín
IČO: 08640491
DIČ: CZ08640491
Podnikatel zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 114615.
(dále jen „prodávající“)

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.greenbutik.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy s platností 14 dnů. Prodávající obdržení objednávky potvrdí kupujícímu, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit (např. zboží už je vyprodáno, či v případě technických chyb v nabídce prodávajícího), zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, resp. s takovým kupujícím smlouvu vůbec neuzavřít, pokud kupující v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem (např. nepřevzal zboží). Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

V ostatních případe je kupní smlouva je uzavřena odesláním informace prodávajícího kupujícímu o odeslání objednávky.

V případě, že návštěvník webové stránky zvolí způsob dopravy spočívající v dodání vybraného zboží na prodejnu, jedná se o návrh na uzavření smlouvy s předmětem služby dodání vybraného zboží na adresu prodejny prodávajícího. Tato služba je zpoplatněna částkou uvedenou na webové stránce. Smlouva je uzavřena potvrzujícím e-mailem od prodávajícího. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy do 14 od uzavření smlouvy, ale ne později, než prodávající započne s plněním této smlouvy. Částka může být refundována za podmínek stanovených prodávajícím.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupující souhlasí s použitím elektronického dokladu.

Cena zboží a platební podmínky

Možnosti platby jsou uvedené na stránce Doprava a platba. Provozovatele má právo konkrétnímu kupujícímu v odůvodněných případech (např. po předchozím nepřevzetí objednávky s platbou na dobírku) omezit možnosti výběru platební metody a požadovat platbu předem.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě platby převodem na účet je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího, případně na účet poskytovatele platební brány ComGate Payments, a.s.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Kupující souhlasí s vystavením dokladu v elektronické podobě, která bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce po vystavení dokladu.

Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH. Zboží je placeno v Kč.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Dodání zboží

Prodávající odesílá zboží v závislosti na dostupnosti zboží uvedené na webové stránce.

Převzetí zboží je kupující povinen provést ve lhůtě určené dopravcem. Ceník dodání naleznete na stránce Doprava a platba.

Zákazník je povinen kontaktovat e-shop co nejdříve v případě, že jeho zásilka nebyla doručena do 14 dní od odeslání zásilky, aby e-shop mohl co nejdříve otevřít reklamační řízení u dopravce a situaci adekvátně řešit, ať už zasláním nové objednávky nebo stornováním té původní. V případě, že zákazník e-shop nekontaktuje do 14 dní od odeslání zásilky, považuje se zásilka za doručenou.

V případě, že je nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce z důvodů na straně kupujícího, může prodávající požadovat uhrazení nákladů spojené s opakovaným doručováním zboží.

V případě nepřevzetí zásilky kupujícím je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení nákladů spojených s odesláním objednávky až do výše 200 Kč a je oprávněn u následujících objednávek kupujícího požadovat platbu předem.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a obsah zásilky zkontrolovat. V případě porušení obsahu zásilky je kupující povinen zásilku nepřevzít.

Reklamace mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud kupující neprodleně toto poškození neuplatní.

Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Nejedná-li se o případ kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Zboží, které je předmětem odstoupení, musí být nenošené, neprané, čisté, v původním stavu a se štítkem výrobce a řádně zabaleno, aby nedošlo ke znehodnocení při přepravě. V opačném případě má prodávající vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody, resp. na částku odpovídající snížené hodnotě vraceného zboží, s čímž kupující tímto souhlasí. V případech, kdy bude zboží dále neprodejné (např. v případě jeho zničení nebo rozsáhlého poškození nebo odstranění symbolů příslušné firemní značky/loga/štítku atp.) může pohledávka prodávajícího činit částku odpovídající plné ceně zboží, což tímto spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím. Tato pohledávka bude započtena vůči kupní ceně zboží, která má být vrácena kupujícímu.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít formulář dostupný prostřednictvím stránky Registrace vratky, kde kupující vybere vrácené zboží a zadá číslo svého bankovního účtu. V tom případě může kupující využít zaslání zboží zpět zdarma prostřednictvím sítě poboček Zásilkovny. Případně může kupující odeslat zboží zpět na vlastní náklady. V tom případě zašle zboží společně s Formulářem pro vrácení zboží, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu odesláno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu zboží kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to vždy na bankovní účet kupujícího. Pokud kupující uvede číslo bankovního účtu chybně, nenese za následky prodávající odpovědnost. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu zboží způsobem, který byla objednávka zaplacena.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně (např. po vypršení lhůty pro odstoupení od smlouvy) a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět a v případě prokazatelného vrácení nedoručitelné zásilky zničeno prodávajícím bez nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, s čímž kupující tímto souhlasí.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem jako v případě odstoupení od smlouvy.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v takovém rozsahu, že by by dárek nebyl při nákupu poskytnut (např. snížení výše objednávky pod určitou částku), pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákon nestanoví jinak, kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Spotřebitelský spor mezi stranami smlouvy lze řešit také online na platformě Evropské komise na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy nakup@greenbutik.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Kontrola prodávajícího

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na samostatné stránce Ochrana osobních údajů.

Doručování

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, může být doručenou formou e-mailu na adresu nakup@greenbutik.cz. Odstoupení od smlouvy je také prodávajícímu doručeno přijetí vráceného zboží s využitím štítku reklamačního asistenta a vrácením přes pobočku Zásilkovny, případně dostatečnou identifikací původní objednávky v případě vrácení jiným dopravcem (např. vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy).

Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího, příp. na adresu nakup@greenbutik.cz.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Příslušným soudem je soud České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení neovlivňuje platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování:

Green butik s.r.o.
Tř. 3. května 910
763 02 Zlín

Adresa elektronické pošty:

nakup@greenbutik.scz

Telefon:

+420 739 002 485

Příloha 1:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Při odstoupení od smlouvy můžete použít tento vzorový formulář. Obecně stačí jakákoliv identifikace původní objednávky (jméno či číslo objednávky). Údaje nám můžete poslat zpět se zbožím nebo na nakup@greenbutik.cz.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:
Green butik s.r.o.
třída 3. května 325
763 02 Zlín

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky nebo jméno a příjmení

Číslo bankovního účtu:

Adresa spotřebitele:

Podpis spotřebitele:

Datum